YEGM - Saha Uygulamalı Güneş Enerjisi Santralı Proje Şablonu

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
ARAZİ UYGULAMALI GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ (GES) PROJE ŞABLONU
 
Arazi uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesislerinin proje onayı için sunulacak
elektrik klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;
a) Belgeler;
1) İlgili dağıtım şirketinden alınan "Bağlantı Görüşü" ve "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu"
yazıları,
2) Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların
statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl
Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,
3) Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya
Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,
4) Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A)
a) Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü,
invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik
özellikleri
5) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri -
posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)
6) İlgili mevzuata uygun olarak diğer gerekli belge(ler).
b) Hesaplar;
1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo
hesapları,
2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,
3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG (AC) kablo
hesaplan,
4) Kısa devre hesapları,
5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,
6) İç ihtiyaç transformatör güç hesaplan (varsa),
7) Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),
8) Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).
c) Proje Paftaları;
1) Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),
2) Tek Hat Bağlantı Şeması
a) Modül tip(tipler)i,
b) Toplam modül sayısı,
c) Dize sayısı,
d) Dize başına modül sayısı.
 Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.
3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri
a) Dizi kablosu özellikleri - boyut ve tip,
b) Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),
4) Dize elektriksel ayrıntılar
a) Dize ana kablo özellikleri - boyut ve tip, 
b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa).
c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).
5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması
a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları - boyut ve bağlantı
noktalan. Dize çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.
b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi
(LightningProtectionSystem-LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.
c) Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara
takılmış herhangi bir ani akım koruma cihazının ayrıntıları.
6) Santral AC Taraf
a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,
b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,
c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.
7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planlan,
8) YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa),
9) Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),
10) YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )
11) Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).
d) Mevcut Planlar;
1) Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler. 

Web Tasarım ve İçerik Yönetimi: Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi