YEGM - Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Enerjisi Santralı Proje Şablonu

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

ÇATI VE CEPHE UYGULAMALI GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ (GES) PROJESİ

ŞABLONU

Çatı ve cephe uygulamalı güneş elektrik santrali ve yardımcı tesisleri proje onayı için sunulacak elektrik

klasörlerinde olması gerekenler şunlardır;

a) Belgeler;

1) İlgili dağıtım şirketinden alınan "Bağlantı Görüşü" ve "Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu"

yazıları.

2) Çatı veya cephe uygulamalı güneş elektrik santrali kurulması sonucunda meydana gelen ek

yüklere (kar, buz ve rüzgar yükü ve tesis edilecek güneş enerji sistemi yükü) karşı binanın uygun

olduğuna ve çatı ve/veya cephe uygulamalı GES tesisinin yapılabileceğine dair İl Özel İdaresi

veya Belediyeden onaylanmış uygunluk yazısı.

3) Sistem Temel Bilgi Formu (EK-A)

a. Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü,

invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi, vb.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri

4) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri

(posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)

5) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun olarak diğer gerekli belge(ler).

b) Hesaplar;

1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım (DC) kablo hesapları,

2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplar,

3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösterir YG ve AG kablo hesaplan,

4) Kısa devre hesaplan,

5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

6) İç ihtiyaç transformatör güç hesaplan (varsa),

7) Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),

8) Aydınlatma ve acil aydınlatma hesaplan (varsa).

c) Proje Paftaları;

1) Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösteren ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması),

2) Tek Hat Bağlantı Şeması

a) Modül tip (tipler)i,

b) Toplam modül sayısı,

c) Dize sayısı,

d) Dize başına modül sayısı.

Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

3) Fotovoltaik dizi (string) bilgileri

a) Dizi kablosu özellikleri-boyut ve tip,

b) Dizi aşın akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

4) Dize elektriksel ayrıntılar

a) Dize ana kablo özellikleri - boyut ve tip,

b) Dize bağlantı kutusu yerleri (varsa),

c) DC izolasyon (yalıtım) tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim).

5) Topraklama ve aşırı gerilim koruması

a) Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları - boyut ve bağlantı noktaları. Dize

çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.

b) Mevcut veya yeni tesis edilmiş yıldırım koruma sistemi

(Lightning Protection System-LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.

c) Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir

ani akım koruma cihazının ayrıntıları.

6) Santral AC Taraf

a) AC izolasyon (yalıtım) konumu, tipi ve değeri,

b) AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,

c) Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri.

7) Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları,

8) YG ve AG güç dağıtım vaziyet planlan (varsa),

9) Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları (varsa),

10)YG hücrelerin genel görünüş ve kesit detayları (varsa )

11)Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa).


Web Tasarım ve İçerik Yönetimi: Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi