Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 
 
MADDE 1 – 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Başvurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafından EK-A başvuru formu ile başvuru merkezine yapılır.”
 
“ç) Başvuru ücreti, MGM Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için 3.000.-TL (üçbin TL) olarak belirlenmiştir. Bu ücret, MGM Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenerek MGM resmi internet sitesinde duyurulur. Herhangi bir sebeple aynı ölçüm istasyonuna birden fazla görevlendirme yapılması durumunda, başvuru ücretinin %30’u hizmet bedeli olarak firma tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Başvurusu kabul edilen ölçüm istasyonu için yatırılan başvuru ücreti geri ödenmez.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin sekiz, dokuz ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onbir ve onikinci fıkralar eklenmiştir.
 
“(8) Rüzgar dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından alanı en iyi temsil eden, ölçüm yapılan sahaya yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve MGM tarafından kabulü yapılmış birden fazla istasyon olması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir. Başvuru sahibi tarafından kurulan rüzgar ölçüm istasyonunda ana ölçüm seviyelerindeki (30 m yüksekliğinde ve direğin en üst seviyesinde) rüzgar hız ve yön ölçerlerdeki veri kaybı, aynı istasyonda ara seviyelerde de ölçüm yapılıyorsa bu ölçerlerin verilerini kullanarak yapılacak hesaplamalarla tamamlanabilir. Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapılabilir. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi şarttır.
 
(9) Güneş dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından ölçüm noktası ile aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilir. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış birden fazla ölçüm istasyonu olması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilir. Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapılabilir. Ancak bu işlemin yapılması için söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi şarttır.
 
(10) MGM’ye yapılacak müracaat esnasında en fazla % 20 eksiği tamamlanan veriler ile en fazla altı ayı tamamlanan güneş verileri, CD veya DVD ortamında MGM’ye sunulur.”
 
“(11) Rüzgar ölçüm sonuç raporu için, en fazla % 20 veri kaybı şartları çerçevesinde, en az bir yıllık ölçüm verisi seti sunulur.
 
(12) Güneş ölçüm sonuç raporu için en az altı ayı yerinde ölçüm yapmak şartıyla en az bir yıllık veri seti sunulur. Yerinde yapılan en az altı aylık ölçümlerin bir yıla tamamlanması için; MGM’nin meteoroloji istasyonlarından aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç istasyonun on dakikalık, saatlik veya günlük verisi kullanılabilir. Ayrıca MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış olmak şartıyla, aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan veya varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ölçüm istasyonu verilerinin, söz konusu ölçüm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanılması konusunda yazılı olarak izin alınması ve verinin bizzat bu ölçüm istasyonu sahibinden temin edilmesi kaydıyla, bir yıllık veri tamamlama işleminde kullanılması mümkündür.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b) Ölçüm süresi içerisinde,  işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı % 20’den daha fazla olamaz.  % 20 veri kaybı, ana ölçüm seviyelerindeki her bir rüzgar hız ve yön ölçer verileri ile hava sıcaklığı ve hava basıncı ölçer verileri için ayrı ayrı uygulanır. Veri kaybının % 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak elde edilir. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenir.”
 
“ç) Veri kaybı, ölçüm periyodunda ana ölçüm seviyelerindeki rüzgar hız ve yön ölçer verileri ile hava sıcaklığı ve hava basıncı ölçer verilerinde % 20’den daha fazla ise bu durum ölçüm sonuç raporunda belirtilir. % 20 veri kaybı, ölçüm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalık verilerin toplam kayıt sayısının % 20’si olarak kabul edilir.”
 
“e) MGM’ye yapılacak müracaat esnasında en fazla % 20 eksiği tamamlanan veriler, EK-E’de belirtilen formatta CD veya DVD ortamında sunulur. MGM,  ölçüm başlama ve bitiş tarihleri arasında en fazla % 20’si tamamlanmış veriyi de içeren veri setini,  EK-2 Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporunda onaylar. Rüzgar ölçüm sonuç raporunda direğin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçları kullanılır. Rüzgar ölçüm sonuç raporunda, yıllık ortalama rüzgar hızı, hakim rüzgar yönü ile yönlere göre esme sayısı (frekans) ve güç bilgileri belirtilir. Rüzgar hız, yön ve güç hesaplamaları on dakikalık veriler kullanılarak yapılır.”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“b) Ölçüm süresi içerisinde,  işletme ve/veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı % 20’den daha fazla olamaz. % 20 veri kaybı yatay yüzeye gelen yıllık toplam global güneş ışınımı, güneşlenme süresi ve hava sıcaklığı ölçümlerinin her birisi için ayrı ayrı uygulanır. Veri kaybının % 20’ye kadar olduğu durumlarda kayıp veriler, mevcut veriler veya faaliyet alanını temsil edebilecek en yakın bir veya birkaç meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanılarak, istatistiksel veri tamamlama yöntemleri kullanılarak elde edilir. İstatistiksel olarak elde edilen veriler, yanındaki boş sütuna yıldız atılarak işaretlenir.”
 
“e) MGM’ye yapılacak müracaat esnasında, en az altı ay yerinde ölçüm yapmış olmak şartıyla en fazla % 20 eksiği tamamlanmış veri ve bir yıla tamamlanmış veri seti CD veya DVD ortamında sunulur. MGM,  ölçüm başlama ve bitiş tarihleri arasında en fazla % 20’si tamamlanmış veriyi de içeren veri setini, toplam güneş ışınımı için ölçülen ve tamamlanan veri sonuçlarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle, EK-4 Güneş Ölçüm Sonuç Raporunda onaylar.  Güneş ölçüm sonuç raporunda; global güneş ışınımı yıllık toplam (kWh/m²), güneşlenme süresi yıllık toplam saat (h), hava sıcaklığı yıllık ortalama (°C) olarak belirtilir.”
 
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan; EK-A Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu İçin Başvuru Formu,  EK-B Ölçüm İstasyonu Ölçüm Sonuç Raporu Başvuru Formu ve EK-F Rüzgar/Güneş Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-C Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kontrol İşlemlerinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“2) Direk ve kolların dikey ve yatay konumları ile dengesini kaybetmemesi için direk, farklı yüksekliklerden yeterli sayıda gergi telleri ile zemine sabitlenir. Gergi telleri paslanmaz malzemeden imal edilmiş halat olmalı ve kışın oluşabilecek buz yüküne ve gergiye dayanmalıdır. Gergi telleri, zeminin özelliğine göre beton ankraj, kimyasal çelik dübel gibi yöntemlerle sabitlenir.”
 
MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-D Güneş Ölçüm İstasyonu Kontrol İşlemlerinin (Ç) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“1) Güneşlenme süresi ölçer kurulumu, cihaz üreticisinin tavsiyeleri ve cihaz özelliği dikkate alınarak yön ve yatay düzlem ayarı yapılmak suretiyle gerçekleştirilir.”
 
MADDE 8 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-G Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususların (A) fıkrasının başlığı ve (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“A) Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu İçin Başvuru Formu:”
 
“9) Başvuru yapan kişinin başvuru sahibi firma adına yetkili olduğunu gösteren belge,”
 
“10) Başvuru sahibi firmanın yetkilisi veya vekili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş,”
 
MADDE 9 – Aynı Tebliğe ekte yer alan EK-H Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Ham Veri Teslim Formu ile EK-I Rüzgar ve Güneş Ölçüm Sonuç Raporu Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar eklenmiştir.
 
MADDE 10 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen “en az otuz (30) gün önce” ibaresi 2013 yılı için “en az on (10) gün önce” olarak uygulanır.”
 
MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Web Tasarım ve İçerik Yönetimi: Asia Minör Reklam ve Pazarlama İletişimi